Thảo tập viện Phạm Hoàng Hộ (PHH) được đặt theo tên của nhà thực vật học Việt Nam Phạm Hoàng Hộ (1929-2017) để tưởng nhớ những cống hiến vượt bực của ông cho nền thực vật học Việt Nam. PHH lưu trữ hàng ngàn tiêu bản thực vật có giá trị lịch sử và tài liệu vô giá xưa nay cho lĩnh vực nghiên cứu về thực vật. Bộ sưu tập hiển hoa khoảng 5000 tiêu bản được thu thập bởi Phạm Hoàng Hộ và đồng nghiệp của ông, cả người Việt lẫn người nước ngoài. Bộ sưu tập ẩn hoa thực vật tại PHH là bộ sưu tập lớn nhất của Việt Nam về địa y, đài thực vật, và dương xỉ.