Code Name Image
PHH0007580 Megalospora
PHH0007581 Ascomycota
PHH0007582 Ascomycota
PHH0007583 Ascomycota
PHH0007584 Ascomycota
PHH0007585 Ascomycota
PHH0007586 Ascomycota
PHH0007587 Ascomycota
PHH0007588 Ascomycota
PHH0007589 Ascomycota
PHH0007590 Ascomycota
PHH0007591 Graphis
PHH0007592 Ascomycota
PHH0007593 Ascomycota
PHH0007594 Ascomycota
PHH0007595 Ascomycota
PHH0007596 Ascomycota
PHH0007597 Ascomycota
PHH0007598 Ascomycota
PHH0007599 Ascomycota